Choraeuspriset 2003

tilldelas

Christer Laurén

för hans framgångsrika forskning inom språkbadsundervisning för barn samt kring levande tvåspråkighet. Professor Christer Laurén har enskilt och i samarbete med andra språkforskare i Finland och utomlands publicerat en rad uppmärksammade och betydelsefulla forskningsrapporter inom dessa genrer. Detta mångåriga arbete har givetvis i första hand haft stor betydelse för språkundervisning och språkforskning, men stiftelsen vill också framhålla att detta arbete även varit till gagn för språkförståelse och därmed också i förlängningen haft positiv inverkan på mellanfolkliga fredssträvanden såväl i närregionen som internationellt. Christer Laurén är å ena sidan väl lokalt förankrad men å andra sidan en sann europé.

I detta sammanhang vill stiftelsen också betona att Christer Lauréns uppmärksammade skönlitterära produktion, främst inom essäistik och lyrik, bidragit till att han får motta Choraeuspriset.

Prissumman är 6000 euro.