Historia

Det började med att författaren Olof Granholm ville göra sig av med en fastighet han ägde i Vasa. Men han visste inte, säger han, vad han vid en försäljning skulle göra av pengarna. Då dök tanken på en stiftelse upp, en stiftelse som skulle stödja svenskösterbottnisk litteratur. Stiftelsen grundas 1985 och får namnet Olof och Siri Granholms stiftelse för den svenskösterbottniska litteraturen. Olof och frun Siri överlåter fastigheten på Trollstensvägen till stiftelsen. Stiftelsens första styrelse består av Olof Granholm, Siri Granholm, Anna-Lisa Sahlström och Gösta Ågren.

Stiftelseurkunden är daterad 8.9.1985. Tillståndet att grunda stiftelsen är beviljat 20.12.1985

Stiftelsen antecknas i stiftelseregistret 30.1.1986.

Olof och Siri Granholm testamenterar 15.3.1986 all sin egendom till stiftelsen, ”både lös och fast, kontanta medel, värdepapper och opublicerade manuskript, inklusive copyrighten till allt Olof Granholms skrivit”.

I ett tillägg till testamentet, daterat 19.4.2003 och kallat Andligt testamente, lämnar Olof Granholm en anvisning om hur § 3 i stadgarna ska läsas. Paragrafen ska enligt Granholms önskan tolkas så här (det ”andliga” tillägget kursiverat):

”Stiftelsens ändamål är att befrämja den svenskösterbottniska litteraturen och stödja författarna i Svenska Österbotten genom att utdela stipendier och ekonomiskt understöda bokutgivning, med särskilt beaktande av litterär verksamhet till främjande av fred och internationellt samförstånd.”

Styrelsen har haft ambitionen att leva upp till Olof Granholms önskemål.

 De första åren utgjordes stiftelsens intäkter av hyror. Stiftelsen kunde dela ut åtskilliga stipendier till svenskösterbottniska författare, men summorna var förhållandevis små. År 1989 beslöt stiftelsens styrelse sälja huset. Försäljningen gav en halv miljon mark, som placerades i olika aktieposter. Men den ekonomiska krisen i landet följde efter ett par år, och kapitalet krympte till 150 000 mark. 1992-1994 delade stiftelsen inte ut några stipendier alls.

För att göra en lång historia kort: det blev bättre efter ett tag. Placeringsverksamheten sköts sedan 2002 av Aktia Private Banking (avtalet förnyat 2012), och utvecklingen har varit positiv. Utdelningen har de senaste åren uppgått till drygt 40 000 euro.

Förutom stipendier och understöd utdelas sedan 1995 också ett litteraturpris utan ansökan, Choraeuspriset. Prissumman är för närvarande 10 000 euro.

Olof Granholm själv, som 2014 fyllde 90 år, är glad över utvecklingen och säger:

– Jag har haft en enorm tur i livet, men stiftelsen blev nog det mest tursamma.

Den andra donatorn, Siri Granholm, född 1921, avled 1998. Vid hennes grift talade Gösta Ågren och sade:

”Siri blev 77 år. Det är ett långt liv. Det täcker en stor del av 1900-talet, ett av historiens fruktansvärdaste sekel, med världskrig och folkmord – men också med hopp, framsteg, växande kunskap. Lidande och kamp, men också kärlek, arbete och gemenskap upplevde Siri, allt från barndomens faderlöshet och plågsamma fattigdom till vuxenlivets arbetsår, framgångar och – inte minst – generositet. Hennes litteraturintresse tog sig för tolv år sedan uttryck i Olof och Siri Granholms stiftelse för den svenskösterbottniska litteraturen – en frikostighet, som redan hunnit betyda mycket för litteraturen och författarna i vårt landskap. Det kunde den lilla, tioåriga flickan, som för en obetydlig slant arbetade och slet på sågen i Kronvik, kanske inte drömma om.”.